VÄLKOMMEN TILL ADVOKATFIRMAN LEXUM!  

Vi är en affärsjuridisk advokatfirma

Vi har mångårig erfarenhet av rådgivning i juridiska frågor såsom
avtalsrätt, arbetsrätt, agenträtt, bolagsrätt, distributionsrätt, due diligence, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, obestånd och skattefrågor.

För många av våra klienter arbetar vi som bolagsjurister.

Vi kan klientens verksamhet dess affärer och sköter de flesta juridiska frågorna för klienten.
För att ge våra klienter en hög kvalitet har vi specialiserat oss på affärsjuridik, arbetsrätt  ,skatterätt och tvister samt obeståndsjuridik.

För andra klienter biträder vi i tvister eller agerar som skiljeman.

Vi upprättar avtal, biträder vid köp och försäljningar av bolag eller fastigheter och hjälper till vid skatterevisioner, skattetvister och lämnar skatteråd vid omorganisationer, belöningssystem, eller vid generationsskiften m.m.


 Genom vår specialisering och vårt internationella nätverkkan vi ta hand om de flesta affärsjuridiska frågorna för våra klienter 

OM OSS

Lexum är verksam i Täby med affärsjuridik som huvudsakliga inriktning. Klienterna består främst av mindre och medelstora ägarledda företag. Advokatfirman har ett stort kontaktnät, där bland annat ett flertal revisorer och redovisningsbyråer ingår. Advokatfirmans advokater har bred kompetens. De har samtidigt valt att inriktat sig på olika specialiteter, som internationell affärsjuridik, avtalsrätt, företagsöverlåtelser, skatterätt, processrätt, arbetsrätt, agenträtt m m. De olika inriktningarna gör att Advokatfirman Lexum kan bedriva en tidsenlig och modern rådgivningsverksamhet. En okomplicerad kontakt och kommunikation med klienterna är viktiga ledord för advokaterna. Ett bevis på att det är en fungerande väg, är att Advokatfirman har haft återkommande klienter i drygt 20 år.

Medarbetare

 Anders Englund     Advokat och delägare

Anders är advokat och delägare.
Han arbetar med affärsjuridik och är specialiserad på avtalsrätt och förhandlingar.
Anders arbetar med såväl svensk som internationell affärsjuridik och har ett brett svenskt och internationellt kontaktnät.
Arbetar även med fastighetsrätt och hyresrätt.
Han åtar sig även styrelseuppdrag.

Direkt: 08 – 792 90 93

                      Eva Furén                        Advokat och delägare

Eva är advokat och delägare.
Hon är specialiserad på affärsjuridik och skatterätt och arbetar med svensk och internationell skatterätt. En stor del av uppdragen består av skatterevisioner, due diligence och skattetvister.Har tidigare arbetat på advokatfirman Lindhs DLA Nordic, Öhrlings PricewaterhouseCoopers samt på Skatteverket.

Direkt: 08 – 792 90 92

   Robert Storgårds     Advokat och delägare

Robert är advokat och delägare.
Han är specialiserad på handelsagenträtt och arbetsrätt. Han har stor erfarenhet av bland annatprovisions- och avgångsvederlagsfrågor.
Han anlitas ofta av andra jurister som sakkunnig och är även skiljeman. Robert ingår i ett nordiskt agenträttsligt nätverk, vilket är särskilt betydelsefullt inom agenträtten. Robert biträder även ett flertal klienter i affärsjuridiskjuridiska frågor, såsom bolags-, hyres-, avtals-, personal-, kund- och leverantörsfrågor. Robert upprättar avtal och genomför rättsutredningar, han biträder även i komplicerade tvister gällande illojalitet och företagshemligheter.

Direkt: 08 – 792 90 95

 

 

 

VERKSAMHETSOMRÅDEN

BOLAGSRÄTT

Vi arbetar med bolagsbildning, fusioner, likvidationer, ändringsregistreringar av firma, styrelser m.m. Vi tillhandahåller även styrelserepresentation. Vi upprättar delägaravtal och lämnar råd i frågor som rör etablering, finansiering. Vi biträder vid börsintroduktioner, kapitalökningar, kapitalminskningar och i strukturfrågor i samband med M&A eller andra omorganisationer. I samband med köp eller anskaffande av dotterbolag uppkommer ofta skatterättsliga frågor. Vi arbetar tillsammans med skattegruppen och ser över skattefrågorna så våra klienter har kontroll över vilka skattekonsekvenser förändringarna också medför. Vi hanterar frågor för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar samt eu-bolag.

Arbetsrätt

Vi biträder i alla personalfrågor såsom anställning, uppsägning och andra frågor vid omorganisationer, företagsöverlåtelser eller andra förändringar. Illojalitets-, sekretess- och konkurrensfrågor i anställningsförhållanden är något som vi arbetar mycket med. Vi upprättar avtal, lämnar råd om pensioner, försäkringar, optionsprogram och andra incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner. Vi har också mångårig erfarenhet av domstolsprocesser inom arbetsrätten.

Avtalsrätt

Våra specialister inom avtalsrätt har mångårig erfarenhet i alla avtalsfrågor för både små och stora nationella och multinationella företag. Vi granskar avtal och förhandlar vid uppköp, försäljningar och vid förlikningar och andra kommersiella uppgörelser. Vi upprättar avtal såsom leveransavtal, licensavtal, royaltyavtal, entreprenadavtal, köp- och försäljningsavtal, konsortialavtal, hyresavtal, sekretessavtal, samarbetsavtal, delägaravtal, anställningsavtal m.m. Vi hanterar nationell och internationell köprätt, kontraktsrätt, standardavtal, finansieringsfrågor och krediträtt samt konkurrensrätt m.m. Vi biträder vid outsourcing och offentliga upphandlingar, joint ventures och samarbetsavtal.

Tvister

En stor del av vår verksamhet består av att biträda klienter vid olika tvister. Våra processjurister uppträder i såväl allmän domstol som i förvaltningsdomstol och i skiljeförfaranden. Vi har exempelvis mycket stor erfarenhet av tvister rörande exempelvis anställda, avtalsfrågor och skattetvister.

Agenträtt

Vår expert på handelsagenträtt har mycket stor kunskap om bland annat provisions- och avgångsvederlagsfrågor och är exempelvis skiljeman i agenträttsliga tvister.

FöretagsförväRv

Våra specialister inom M&A biträder både köpare och säljare vid förvärv och försäljningar av företag. Vi förhandlar och granskar köparbolag (due diligence) och upprättar avtal, hjälper till med strukturer m.m. I samband med köp eller försäljningar av företag uppkommer ofta skatterättsliga frågor. Vi arbetar därför tillsammans med skattegruppen rörande strukturer och andra skattefrågor som uppkommer vid företagsförvärv.

Fast egendom

Vi biträder vid köp och försäljning av fastigheter, upprättar avtal och ger råd i finansieringsfrågor och skattefrågor. Vi ser över strukturen och handhar frågor rörande byggföretag och så kallad byggmästarsmitta. Vi förhandlar och upprättar avtal gällande fast egendom. Vi arbetar med hyresrätt, entreprenadrätt, exploatering och projektering m.m.

 

Välkommen att kontakta oss

  • Adress: Enhagsslingan 2, 187 40 Täby
  • Telefon: 08-792 90 90
     info[at]lexum.nu
 

© Copyright Lexum2020